Iwama Takemusu Aikido Dojo London
Justin Christou

Aikido Dojo London video galleryVideos of: Iwama Aikido, O'sensei, Morihiro Saito sensei, Justin Christou sensei, Aikido Dojo London